ACT 230V splitskabel C14 - 2 x C13 1M
230V splitskabel C14 - 2 x C13 1M 16,-